Systematiskt kvalitetsarbete och styrdokument

På Orust Montessori arbetar vi regelbundet med vår verksamhetsplan och redovisar vårt systematiska kvalitetsarbete till kommunen. Verksamhetsplanerna är levande dokument som hjälper oss att reflektera över och utveckla vår verksamhet. Uppföljningen av verksamhetsmålen ligger till grund för nästa års verksamhetsplan.

Vad är ett kvalitetsarbete i förskolan, skolan och fritidshem?

Skolverket (2011) gör denna lista när de definierar begreppet kvalitet utifrån hur väl verksamheten:

 • uppfyller nationella mål
 • svarar mot nationella krav och riktlinjer
 • uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med den nationella skollagen
 • Läroplan (skola: timplan mm) – kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar

I förskolan och i fritidsverksamheten ska inte enskilda barns prestationer bedömas, utan det är kvaliteten på den pedagogiska verksamheten som ska utvärderas och bedömas.

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk.

Den rymmer faserna

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?

Den sista fasen ”Hur blev det?” kan på sätt och vis beskrivas som ett nytt ”Var är vi?”. På så vis löper processen vidare.

I den här modellen har vi sorterat den information och de olika publikationer, verktyg etc. som kan vara till stöd i det systematiska kvalitetsarbetet enligt den cykel som kvalitetsarbetet följer. Var och en av de olika faserna rymmer i sin tur flera moment.

Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete förutsätter, som namnet säger, systematik och kontinuitet. Modellen är därför utformad så att den ska kunna stödja det systematiska arbetet som leder fram till kvalitetssäkring och utveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet gynnas av att faserna och de moment som ingår i dem behandlas i tur och ordning. Men modellen är tänkt att kunna ge stöd i just den del av processen som man befinner sig i. Man behöver alltså inte ”börja om från början” i och med att man använder sig av detta verktyg. Men ofta kan det finnas skäl att backa i processen; att hoppa fram och tillbaka mellan de olika faserna och momenten.” (www.skolverket.se)


 

Styrdokument

 

Lagar, förordningar och styrande dokument
 • Skollag
 • Skolförordning
 • Lgr 11, Lpfö 18
 • Riktlinjer för enskild barnomsorg i Orust

Orust Montessori Styrdokument