Elevhälsa

 

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för god inlärning hos alla elever.

På Orust Montessori har vi ett elevhälsoteam. Med i teamet finns personal med medicinsk och specialpedagogisk kompetens. Rektor Gunnar Pedersen (gp@orustmontessori.se, 0304-31905) har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoarbete. Skolsyster Fredrika Bursell (fb@orustmontessori.se) gör regelbundna hälsokontroller och följer ett vaccinationsprogram.

Vi har ett avtal med KAN-psykologerna, som hjälper oss med råd och utredningar. En logoped från SPRAKAR hjälper oss med utredning och handledning kring läs-, tal- och skrivsvårigheter. Vid utredningar och eventuella remisser använder vi oss av Västra Götalandsregionens Västbus-riktlinjer. Läs mer om Västbus här. Vi har också en kurator som besöker skolan regelbundet och ingår i teamet.

Elevhälsoteamet träffas två gång per termin, eller oftare vid behov. Personal och föräldrar vänder sig till teamet om de tror att ett barn behöver extra stöd för att nå målen och utvecklas.

Syntest hos skolsyster