Elevhälsa

 

En förutsättning för ett gott studieresultat och en god arbetsmiljö är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för god inlärning hos alla elever.

På Orust Montessori har vi ett elevhälsoteam. Med i teamet finns personal med medicinsk och specialpedagogisk kompetens. Rektor Gabriella Alfredsson (rektor@orustmontessori.se, 0304-31905) har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoarbete. Skolsyster Pernille Pedersen (pp@orustmontessori.se) gör regelbundna hälsokontroller och följer ett vaccinationsprogram.  Fatemeh Pour Abdullahi är skolläkare och stöttar Pernille i det medicinska arbetet.

Vi har i vårt elevhälsoteam en psykolog, som hjälper oss med råd och utredningar, en logoped från SPRAKAR hjälper oss med utredning och handledning kring läs-, tal- och skrivsvårigheter och vi har också en kurator som besöker skolan regelbundet som stöd för både barn och vårdnadshavare. Vår specialpedagog kommer regelbundet för observation och handledning.

Elevhälsoteamet träffas två gång per termin, eller oftare vid behov. Personal och föräldrar vänder sig till teamet om de tror att ett barn behöver extra stöd för att nå målen och utvecklas.

Elevhälsoplan

Syntest hos skolsyster